دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

5 ) - عکسهایی از پتروشیمی بندر امام

عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان ،میهمانان و کلا متعلقات!

عکسهایی از حضور خانواده های محترم همکاران در جشن ها و مناسبتهای ملی مذهبی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو)،


 

عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان ،میهمانان و کلا متعلقات!

عکسهایی از حضور خانواده های محترم همکاران در جشن ها و مناسبتهای ملی مذهبی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو)،

 

 

روز زن در پتروشیمی بندرامام،

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

همکاران حمل و نقل (ترانسپورت)

مدیر عامل پتروشیمی بندرامام

مدیر عامل پتروشیمی بندرامام

؟؟؟

؟؟؟

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)

 


دانشجویان دانشگاه آزاد امیدیه، دانشجویان دانشگاه، بازدید دانشجویان دختر دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام، بازدید دانشجویان پسر دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام، بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام، دانشجویان دانشگاه ازاد امیدیه، مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،