دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

عکسهایی از معلمان نمونه ماهشهر

عکسهایی از معلمان نمونه  ماهشهر


تقدیر از معلمان نمونه استانی و کشوری توسط اداره آموزش و پرورش و فرماندار ماهشهر

عکسهایی از معلمان نمونه  ماهشهر


تقدیر از معلمان نمونه استانی و کشوری توسط اداره آموزش و پرورش و فرماندار ماهشهر

تقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهر


اردیبهشت ماه سال 1391


تقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهر،


(آقای مهدی مموئی)تقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهر،تقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهر،(آقای امیر مموئی) و (آقای مندنی قنواتی)


تقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهر،
تقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهرتقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهر(آقای یوسف قنواتی مرد همیشه بزرگ)تقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهرتقدیراز معلمان نمونه توسط اداره  آموزش و پرورش ماهشهرتقدیر از معلمان نمونه توسط فرماندارماهشهر،

تقدیر از معلمان نمونه توسط فرماندارماهشهر،
تقدیر از معلمان نمونه توسط فرماندارماهشهر،

(خانم مکیه قنواتی)تقدیر از معلمان نمونه توسط فرماندارماهشهر،

(آقای نادر آقاجری همکلاسی قدیمی)تقدیر از معلمان نمونه توسط فرماندارماهشهر،


(اسامی که نوشته ام را خودم می شناسم سوء تفاهم نشه)

همه عزیز هستید.

منبع: سایت اداره آموزش و پرورش ماهشهر