دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

گیرم که دردادگاه خلق جهان معتبرشدی

گیرم که دردادگاه خلق جهان معتبرشدی

دردادگاه حق وحقیقت چه میکنی؟


گیرم که خلق رابه فریبت فریفتی
 
بادست انتقام طبیعت چه میکنی؟چه بسا سگ هایی بر روی اجساد شیرها رقصیدند
شادی کردند وخود را بزرگ پنداشتند
 ولی نمیدانستند که شیر، شیر میماند و سگ،سگ