دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

2 ) -عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های محترم کارکنان

عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های محترم کارکنان،


عکسهایی از حضور خانواده های محترم همکاران در جشن ها و مناسبتهای ملی مذهبی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو)،
عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های محترم کارکنان،

عکسهایی از حضور خانواده های محترم همکاران در جشن ها و مناسبتهای ملی مذهبی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو)،


بازم مجبور شدم رزلوشن تصاویر را بخاطر شرایط اینترنت آبکی  پایین بیاورم.حضور خانواده های محترم کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسمات ملی مذهبی،

حضور همکاران در مسجد کارخانه،

مدیر عامل پتروشیمی بندرامام آقای ظریفکار

حضور همکاران در مسجد کارخانه،

مدیر عامل پتروشیمی بندرامام آقای ظریفکار

مدیر عامل پتروشیمی بندرامام آقای ظریفکار،(در حال نوحه خوانی)

روز حمل و نقل،

همکاران اداره حمل و نقل پتروشیمی بندر امام،

حضور خانواده های محترم کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسمات ملی مذهبی،

حضور خانواده های محترم کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسمات ملی مذهبی،

پتروشیمی بندرامام

حضور خانواده های محترم کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسمات ملی مذهبی،

پتروشیمی بندرامام

حضور خانواده های محترم کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسمات ملی مذهبی،

حضور خانواده های محترم کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسمات ملی مذهبی،

پتروشیمی بندرامام

حضور خانواده های محترم کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسمات ملی مذهبی،

پتروشیمی بندرامام


حضور خانواده های محترم کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،