دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

1109 ) سوالات و راهنمای تصحیح امتحانات رشته ادبِیات

سوالات و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشته ادبِیات وعلوم انسانی  درنوبت امتحانی (خرداد ماه) سال‌تحصیلی 1390-1391

 "سال سوم دبیرستان رشته ادبیادت و علوم انسانی"

کد  1109
ریاضیات،آرایه های ادبی،ادبیات  فارسی  تخصصی،تاریخ ایران‌وجهان (2)،جغرافیا،زبان فارسی  تخصصی،عربی(3)،فلسفه و منطق،


 

 "سال سوم دبیرستان رشته ادبیادت و علوم انسانی"

سوالات و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه رشته ادبِیات وعلوم انسانی  درنوبت امتحانی (خرداد ماه) سال‌تحصیلی 1390-1391

ریاضیات،آرایه های ادبی،ادبیات  فارسی  تخصصی،تاریخ ایران‌وجهان ،جغرافیا،زبان فارسی  تخصصی،عربی،فلسفه و منطق،

کلیه سوالات زیر مربوط به سال سوم متوسطه رشته ادبیادت و علوم انسانی در خردادماه سال 1391

1)دانلود سوالات امتحانی با جواب  درس ریاضی خردادماه 1391

 

2)دانلود سوالات امتحانی با جواب  درس آرایه های ادبی خردادماه 1391

 

 

3)دانلود سوالات امتحانی با جواب  درس ادبیات  فارسی  تخصصی خردادماه 1391

 

 

4)دانلود سوالات امتحانی با جواب  درس تاریخ ایران‌وجهان خردادماه 1391

 

 

5)دانلود سوالات امتحانی با جواب  درس جغرافیا خردادماه 1391

 

 

6)دانلود سوالات امتحانی با جواب  درس زبان فارسی  تخصصی خردادماه 1391

 

 

7)دانلود سوالات امتحانی با جواب  درس عربی خردادماه 1391

 

 

8)دانلود سوالات امتحانی با جواب  درس فلسفه و منطق خردادماه 1391