دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

4 ) - عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و کارکنان

عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان ،میهمانان و کلا متعلقات!

عکسهایی از حضور خانواده های محترم همکاران در جشن ها و مناسبتهای ملی مذهبی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو)،

عکسهایی دانشجویان دانشگاه آزاد امیدیهعکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان ،میهمانان و کلا متعلقات!

عکسهایی از حضور خانواده های محترم همکاران در جشن ها و مناسبتهای ملی مذهبی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو)،


بازدید دانشجویان پسر  دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام،

بازدید دانشجویان دختر  دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام،بازدید دانشجویان پسر  دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام،


بازدید دانشجویان دختر  دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام،

بازدید دانشجویان دختر  دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام،


روز ملی! پیاده روی برای دوچرخه،

مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام در دریاچه نمک ماهشهر(شرکت فراورش)
مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام در دریاچه نمک ماهشهر(شرکت فراورش)

روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)
روز زن در پتروشیمی بندرامام،(همکاران خانم پتروشیمی بندرامام)برچسب:

دانشجویان دانشگاه آزاد امیدیه، دانشجویان دانشگاه، بازدید دانشجویان دختر دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام، بازدید دانشجویان پسر دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام، بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد امیدیه از پتروشیمی بندرامام، دانشجویان دانشگاه ازاد امیدیه، مراسم جشن در پتروشیمی بندرامام،