دانلود سوالات و مطالب مدارس ابتدایی

1 ) -عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان

عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و خانواده های کارکنان،

عکسهایی از جشن ها و مناسبتهای مذهبی و ملی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو) با حضور خانواده های همکاران در این مراسمات،
عکسهایی از پتروشیمی بندر امام و همکاران


عکسهایی از جشن ها و مناسبتهای مذهبی و ملی در پتروشیمی بندر امام و شهرک بعثت(ممکو) با حضور خانواده های همکاران در این مراسمات،

بازم مجبور شدم رزلوشن تصاویر را بخاطر شرایط اینترنت آبکی  پایین بیاورم.


عکسهایی از پتروشیمی بندر امام،

پتروشیمی بندر امام،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،

همکاران اداره حمل و نقل،(هر کجا نگاه می کنید اعرابیان را می بینیم!!!)

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،شرکت فراورش،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،شرکت فراورش،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،دریاچه نمک

همکاران اداره بهداری و بهداشت  پتروشیمی بندرامام،

همکاران اداره آتشنشانی پتروشیمی بندرامام،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،

جشن ولایت در شهرک بعثت با حضور خانواده های محترم کارکنان،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،

حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،
حضور خانواده های کارکنان پتروشیمی بندرامام در مراسم ملی مذهبی،